Quiver

Ons website-adres is: https://www.quivercloud.com.

Dit zijn de voorwaarden van Quiver BV ( Quiver ). Quiver is gevestigd aan de Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76660613.

Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen via info@quivercloud.com of per post: Herikerbergweg 280, 1101 CT Amsterdam.

Quiver behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. U bent het ermee eens dat de meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing. Partijen kunnen inschrijven.

Artikel 1 – Definities

 1. De besloten vennootschap Quiver B.V. (‘Quiver’), is een organisatie welke zich bezig houdt met de levering en implementatie van dataopslag (‘Cloud’), het beheer van deze software (‘Software’) en haar diensten aan de Klant ter beschikking stelt (‘Services’). Quiver is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 76660613. Quiver is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1101 CT) Amsterdam aan de Herikerbergweg 280.
 2. Abonnement: de overeenkomst waarbij de Klant zich verbindt gedurende een bepaalde periode gebruik te maken van de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver.
 3. Cloud: de opslag die een Klant verkrijgt/afneemt van Quiver.
 4. Klant: particulier die en/of bedrijf dat gebruik maakt van de Cloud, de Software en/of de Servicesvan Quiver.
 5. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van het Abonnement.
 6. Gebruikers: de gebruikers van een Klant die gebruik maken van de Cloud, de Software en/of deServices van Quiver.
 7. Reseller: de tussenpersoon die de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver aan klantenaanbiedt.
 8. Services: de door Klant gewenste dienstverlening die door Quiver aan de Klant wordt geleverd,waaronder (niet limitatief) de App Quiver .
 9. Software: de software ‘Quiver’ die gebruikt wordt voor de dataopslag.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alleovereenkomsten, waarbij de Klant gebruik maakt van de Cloud, de Software en/of de Services vanQuiver. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten tussen Quiveren Reseller. Met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant of Reseller.
 2. Indien Reseller de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver aan de Klant aanbiedt enReseller in dat kader met de Klant rechtstreeks een overeenkomst sluit, is de Reseller gehoudende Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen Reseller ende Klant.
 3. Indien Reseller de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver aan de Klant aanbiedt enReseller in dat kader met de Klant rechtstreeks een overeenkomst sluit, is de Reseller gehoudende Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen Reseller ende Klant.

Artikel 3 – Opdrachtbevestiging

 1. Quiver kan rechtstreeks met de Klant een overeenkomst sluiten ten behoeve van het gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver. In dat geval worden de afspraken vastgelegd in een Opdrachtbevestiging. Bij tegenstrijdigheid tussen de afspraken in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de specifieke afspraken in de Opdrachtbevestiging.
 2. Quiver kan rechtstreeks met de Klant een overeenkomst sluiten ten behoeve van het gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver. In dat geval worden de afspraken vastgelegd in een Opdrachtbevestiging. Bij tegenstrijdigheid tussen de afspraken in de Opdrachtbevestiging en deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de specifieke afspraken in de Opdrachtbevestiging.
 3. Voor zover de opdrachten door de Klant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, online (via de website van Quiver) of via de App Store wordt geplaatst, kan de Klant zonder opgaafvan redenen de overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken nade dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Artikel 4 – Cloud

 1. Door gebruik van de Cloud heeft Quiver toegang tot de bestanden en documenten die door Klant ter beschikking worden gesteld.
 2. Quiver kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken.
 3. Indien Klant de afgesproken limieten overschrijdt, kan Quiver na verzending van één (1) schriftelijke waarschuwing, de data eenzijdig omzetten in een Abonnement waarbinnen de opslag en dataverkeer de limiet niet overschrijdt.
 4. Quiver aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

Artikel 5 – Software

 1. Als onderdeel van de Cloud, moet de Software van Quiver worden gedownload, welke automatisch door Quiver wordt bijgewerkt.
 2. Als de Software wordt gedownload als bedoeld in artikel 6.1, verleent Quiver gedurende de duur van de overeenkomst een niet overdraagbare licentie op het gebruik van de Software en uitsluitend voor toegang tot de Cloud van Quiver.

Artikel 6 – Services

 1. Voor het gebruik van de Services moet de Klant zich registreren met behulp van correcte gegevens, mobiele telefoonnummer en, als de Klant dit nummer wijzigt, het mobiele telefoonnummer in de app bijwerken via de functie voor het wijzigen van het mobiele telefoonnummer.
 2. Voor het gebruik van de Services moet de Klant beschikken over bepaalde apparaten, software en gegevensverbindingen. De Klant stemt ermee in om updates voor onze Services handmatig of automatisch te downloaden en te installeren.
 3. De Klant mag de Services alleen gebruiken voor rechtmatige, toegestane en acceptabele doeleinden. De Klant mag de Services niet gebruiken op een manier (a) die de rechten van de Gebruikers of anderen schendt of ontvreemdt of hierop inbreuk maakt, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten (b) die onrechtmatig, obsceen, lasterlijk, intimiderend, kwetsend, haatzaaiend, racistisch of etnisch beledigend is of aanzet of stimuleert tot gedrag dat onrechtmatig of anderszins ongepast is, waaronder het promoten van geweldsmisdrijven (c) waarbij sprake is van het publiceren van foutieve informatie, onjuiste voorstellingen van zaken of misleidende verklaringen (d) waarbij de Klant zich voordoet als iemand anders (e) waarbij sprake is van het versturen van onrechtmatige of niet-toegestane communicatie.
 4. Quiver is niet verantwoordelijk voor de inhoud die de Klant deelt via de Services.
 5. Quiver is voortdurend bezig met het verbeteren van de Services. Dat houdt in dat Quiver functies en de ondersteuning van bepaalde apparaten kan toevoegen of verwijderen. Quiver kan het gebruik van de Services onderbreken/opschorten, waaronder (niet limitatief) voor onderhoud, reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuur storingen.

Artikel 7 – Verwerken van gegevens

 1. Indien Quiver bij de uitvoering van een overeenkomst ten behoeve van Klant persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden de voorwaarden van bijlage 1 van toepassing.

Artikel 8 – Verplichtingen Klant

 1. De Klant is gehouden datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Software en/of de Services van Quiver mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Quiver aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomst, tijdig aan Quiver te verstrekken.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden en het beheer van de toegang tot de Cloud en/of de Services van Quiver.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services door de Gebruikers van de Klant.
 4. De klant zal niet-geautoriseerd gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services voorkomen en niet-geautoriseerd gebruik door een onbevoegde beëindigen. Indien sprake is van niet- geautoriseerd gebruik van en door een onbevoegde, brengt Klant Quiver hiervan op de hoogte binnen vierentwintig (24) uur nadat het niet-geautoriseerd gebruik door Klant is ontdekt.
 5. De klant zal niet-geautoriseerd gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services voorkomen en niet-geautoriseerd gebruik door een onbevoegde beëindigen. Indien sprake is van niet- geautoriseerd gebruik van en door een onbevoegde, brengt Klant Quiver hiervan op de hoogte binnen vierentwintig (24) uur nadat het niet-geautoriseerd gebruik door Klant is ontdekt.

Artikel 9 – Betalingen

 1. De Klant betaalt aan Quiver de periodiek overeengekomen vergoeding(en) voor gebruik van de Cloud en/of de Services en/of de Software.
 2. Betaling dient te geschieden via iDEAL en/of creditcard en/of andere door Quiver geaccepteerde betalingsmethoden. Betaling kan ook plaatsvinden via automatische incasso. In het geval van automatische incasso, machtigt de Klant Quiver (en/of een betalingspartner van Quiver) om de betalingen periodiek af te schrijven.
 3. De betalingstermijn van facturen is 14 (‘veertien’) dagen. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is de Klant na deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 4. In geval Klant in verzuim is met de betaling van de door Quiver aan Klant in rekening gebrachte bedragen, dan is Klant aan Quiver buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
  1. Voor zover de Klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Quiver aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien (14) dagen gerekend vanaf de dag, na de dag van aanmaning door Klant wordt voldaan.
  2. Voor zover de Klant handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Quiver aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande facturen met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 10 – Duur en opzegging

 1. Indien en voor zover de tussen Klant en Quiver een Opdrachtbevestiging is gesloten, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de Opdrachtbevestiging
 2. Indien en voor zover een Opdrachtbevestiging ontbreekt, geldt dat de het Abonnement is aangegaan voor de duur van één (1) jaar. In dat geval wordt het Abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van oorspronkelijke periode. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, kunnen ieder der partijen het Abonnement schriftelijk opzeggen zonder opgaaf van redenen met inachtneming van één (1) maand opzegtermijn.
 3. Ieder der partijen zal nooit een vergoeding aan de andere partij verschuldigd zijn vanwege een opzegging.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Quiver is slechts aansprakelijk indien sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, waarbij Quiver uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: de kosten van herstel voor het alsnog correct uitvoeren van de verplichtingen op grond van de overeenkomst.
 2. Quiver is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel. Onder indirecte schade valt (dan ook) onder andere (niet limitatief): gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden, schade wegens het onjuist of ongeoorloofd gebruik van de Cloud en/of de Software door de Klant.
 3. Voor zover sprake is van aansprakelijkheid zijdens Quiver, is de hoogte van de schade beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald voor het Abonnement in de afgelopen twaalf (’12’) maanden.

Artikel 12 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Quiver van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enige vordering tegen Quiver betreffende i) gegevens van Klant ii) gebruik door Klant of Gebruikers van de Klant van de Cloud, de Software en/of de Services in strijd met deze overeenkomst iii) verlies van data door gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services door de Klant.
 2. De Reseller vrijwaart Quiver van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enige vordering tegen Quiver betreffende i) gegevens van Klant ii) gebruik door Klant of Gebruikers van de Klant van de Cloud, de Software en/of de Services in strijd met de overeenkomst tussen Quiver en Reseller iii) verlies van data door gebruik van de Cloud, de Software en/of de Services door de Klant.

Artikel 13 – Intellectueel Eigendomsrecht

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle door Quiver aan Klant geleverde Cloud, Software en/of Services en op alle andere door haar gesloten overeenkomsten tussen Quiver en Klantwaarbij de Klant gebruik maakt van de Cloud, de Software en/of de Services van Quiver, berustenuitsluitend bij Quiver.
 2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uitovereenkomst. Voor het overige zal Klant en Gebruikers de Cloud, de Software en/of Services nietverveelvoudigen of openbaar maken.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geeft of kan geven tot intellectueleeigendomsrechten, blijven dergelijke rechten bij Quiver berusten en zullen deze voor zover nodigaan Quiver worden overgedragen. Klant dient in geen geval te trachten dergelijke rechten tedeponeren of anderszins te verwerven.
 4. Klant dient de van Quiver ontvangen kennis en informatie strikt vertrouwelijk te behandelen endergelijke informatie en kennis niet zonder Quiver’s schriftelijke toestemming aan derden bekendte maken noch voor andere doeleinden te gebruiken dan uitdrukkelijk is vermeld in en/ofvoortvloeit uit deze overeenkomst. Het is Klant niet toegestaan de Services en/of de Software teverveelvoudigen of te gebruiken op een andere wijze dan uitdrukkelijk in deze overeenkomst isvermeld
 5. Ieder gebruik en iedere verveelvoudiging of openbaarmaking die buiten de strekking van dezeovereenkomst valt, wordt beschouwd als schending van het intellectueel eigendomsrecht vanQuiver. In dat geval zal Klant een direct opeisbare boete verbeuren van € 2.500,00 per overtredingte betalen aan Quiver, te vermeerderen met € 250,00 per dag voor iedere dag dat de overtredingvoortduurt.

Artikel 14 – Overmacht

 1. Quiver is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde een overeenkomst indien Quiver daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Quiver wordt verstaan, naast het wettelijk overmachtsbegrip (artikel 6:75 BW) (niet limitatief): i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant is voorgeschreven ii) overheidsmaatregelen iii) storing van het internet en/of datanetwerk van Klant.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van de dienstverlening van Quiver in de breedste zin van het woord.
 2. Een klacht dient z.s.m na ontdekking schriftelijk te worden ingediend per e-mail: info@quivercloud.com.
 3. Om een klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk de volgende gegevens bij de klacht te vermelden:
  1. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
  2. vermelding van de activiteiten waarop de klacht betrekking heeft;
  3. de datum waarop de klacht is verzonden;
  4. een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de klacht;
  5. eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken;
 4. Binnen twee (2) weken na ontvangst van de klacht ontvangt de Klant een schriftelijke ontvangstbevestiging.
 5. Binnen zes (6) weken na ontvangst van de klacht, ontvangt de Klant een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Quiver en Klant is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen worden beslecht door dedaartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.
 3. Client and Quiver shall agree on more detailed arrangements, in separate agreements, on certain licenses, given to Client by Quiver. If parties do not agree on further terms concerning the licenses, Quiver grant Client a non-transferrable license to use the works, made by Quiver (like: software, designs, illustrations or any other creation), for an indefinite period of time.

BIJLAGE 1: VERWERKERSOVEREENKOMST

1. Algemeen

 1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene VerordeningGegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend.
 2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens is Klant Verwerkingsverantwoordelijke en is QuiverVerwerker.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke wijst de doeleinden en middelen aan voor de verwerking, waarvoordeze genoemde voorwaarden gelden.

2. Verwerkingen

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. De verwerking ziet op delevering van clouddiensten en beveilingsmaatregelen.
 2. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden voor (een of meerdere van) de volgende doeleinden: Hosting, cloudopslag, beveiliging, opzetten netwerk, klantcontact en facturatie. Deze Verwerkersovereenkomst is alleen van toepassing op verwerking van persoonsgegevens doorVerwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. De soort persoonsgegevens die door Verwerker worden verwerkt kunnen alle mogelijke categorieën persoonsgegevens betreffen, maar betreffen in ieder geval naam, contactgegevens (waaronder (e-mail)adres en telefoonnummer) én betaalgegevens vanVerwerkingsverantwoordelijke.
 4. De categorieën betrokkenen betreffen in ieder geval klanten van Verwerkingsverantwoordelijkeen Verwerkingsverantwoordelijke zelf.
 5. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in dezeVerwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 6. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijveneigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen
 7. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder dezeVerwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.

3. Verplichtingen Verwerker

 1. Verwerker zal zorg dragen voor het naleven van de voorwaarden die wettelijk aan haar wordengesteld bij het verwerken van persoonsgegevens voor Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronderbegrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronderbegrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

4. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker verwerkt persoonsgegevens in beginsel enkel binnen de EER.
 2. Verwerker kan persoonsgegevens in landen buiten de EER verwerken, echter alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en aan alle wettelijke voorwaardendaarvoor is voldaan.

5. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgevingonder controle van Verwerker.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voorandere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot deverwerkingen van persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, nietonrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

6. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifiekegemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten opzich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
 3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelfde fout(en) heeft begaan.

7. Meldplicht

 1. In het geval van ontdekking van een datalek (een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Verwerker deVerwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld informeren.
 2. Verwerker zal zorg dragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien relevante wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Subverwerker meewerken aan het informeren vande terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.

8. Beveiliging

 1. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm vanonrechtmatige verwerking

9. Verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens wenst uit te oefenen en een verzoek hiertoe richt aan Verwerker, zal Verwerker dit verzoek doorzenden aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkings-verantwoordelijke zal vervolgens zorgdragen voor de afhandeling van het verzoek. Verwerker mag de betrokkenedaarvan op de hoogte stellen.
 2. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn wettelijke rechten met betrekking tot persoonsgegevens indient, zal Verwerker, indien Verwerkingsverantwoordelijke dit verlangt, technische ondersteuning bij het uitvoeren van hetverzoek verlenen, voor zover mogelijk en voor zover dit redelijk is.

10. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/ofzelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bovendien hebben binnen de organisatie van Verwerker slechts die personen toegang tot persoonsgegevens, voor wie dit op grond van hun taken noodzakelijk is en voor zoverdit voor hun taken noodzakelijk is.
 2. De geheimhoudingsplicht jegens derden is niet van toepassing voor zover de andere Partijuitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derdente verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien een Partij wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal deze de anderePartij hier onverwijld schriftelijk over informeren, voor zover dat wettelijk is toegestaan.

11. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een doorbeiden Partijen overeengekomen onafhankelijke deskundige derde die aan geheimhouding isgebonden, ter controle van de naleving van deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet en schriftelijk gemotiveerd vermoeden vanmisbruik van persoonsgegevens door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt veertien (14) kalenderdagen na voorafgaande schriftelijke aankondiging door de Verwerkingsverantwoordelijke plaats. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs noodzakelijke informatie binnen een redelijke termijn ter beschikkingstellen, waarbij een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen redelijk is.
 3. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, tenzij eentoerekenbare tekortkoming wordt geconstateerd in de naleving door Verwerker van deVerwerkersovereenkomst. In dat geval worden de kosten van de audit gedragen door Verwerker

12. Aansprakelijkheid

 1. Ten aanzien van aansprakelijkheid gelden de algemene bepaling uit de Algemene Voorwaarden.

13. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door (digitale) acceptatie van de Algemene Voorwaarden door Verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur waarbinnen Verwerkerpersoonsgegevens verwerkt namens en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden omschreven in deze Verwerkersovereenkomst. De Verwerkersovereenkomst kan niettussentijds worden opgezegd.
 3. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd met schriftelijke instemming van Partijen.
 4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle persoonsgegevens die bijhaar aanwezig zijn vernietigen, tenzij Verwerker wettelijk verplicht is de gegevens langer te bewaren.